ANBI/SBBI?

Wanneer een ANBI? De Belastingdienst zegt hierover het volgende het volgende: 

 • ( zie ook: www.belastingdienst.nl )
 • datum: 18 maart 2013,

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een sportvereniging, een personeelsvereniging of hobbyclub is meestal geen ANBI.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan de volgende voorwaarden voldoen.

Indien uw instelling geen ANBI is, komt u in principe niet in aanmerking voor een bijdrage/uitkering van de stichting F.vd.S. Echter……… het kan ook zijn dat uw instelling een SBBI is. Uw organisatie is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) als uw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar óók een aantoonbaar maatschappelijke waarde heeft. Dat is zo, als de activiteiten van uw organisatie bijdragen aan:

 • de individuele ontplooiing van uw leden,
 • de samenhang van de samenleving,
 • een “gezondere” samenleving. (Wat onder “gezonder” moet worden verstaan is niet verder wettelijk uitgewerkt.)

In het geval uw instelling een SBBI is, is het aan u om schriftelijk aan te tonen dat u gelijk bent gesteld aan een ANBI. U kunt daarover bij de Belastingdienst meer informatie krijgen. Het bestuur van de stichting F.vd.S. speelt daarin geen rol.

De interpretatie van de doelstellingen door het stichtingsbestuur luidt als volgt, beleidsplan 26 oktober 2012,

 • Ad I. Met beheren van vermogen wordt bedoeld het in stand houden van en zo mogelijk doen toenemen van het vermogen om met de revenuen/netto opbrengsten daarvan de doelen te dienen; het vermogen zelf is niet beschikbaar voor het doen van uitkeringen (*).
 • AD II. Onder leefbaarheid wordt bedoeld het bevorderen van de waardering van en de tevredenheid over de regio door de burgers, mede door het in stand houden van voorzieningen die deze leefbaarheid bevorderen.

Met de woorden” in het bijzonder in de regio” moet worden verstaan dat de bedoelde uitkeringen als volgt worden besteed:

 1. in eerste instantie de regio Noordoost Fryslân, zijnde het grondgebied van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland en Nieuwkruisland;
 2. in tweede instantie betreft het hier het grondgebied van de provincie Fryslân;
 3. in derde instantie Noord Nederland, de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe;
 4. in vierde instantie gebieden daarbuiten, geheel Nederland.

(*) De uitkeringen/bijdragen zijn niet bedoeld voor het starten van initiatieven, hulp bij financiële problemen en/of het verschaffen van bijdragen in de reguliere exploitatiekosten van een instelling of soortgelijke.

Disclaimer voor bijdragen aan instellingen:


U heet niet eerder recht op een bijdrage/ uitkering voordat u een door het voltallige bestuur ondertekende originele en schriftelijke verklaring heeft ontvangen waarin het bestuursbesluit en het toegekende bedrag staan vermeld. Aan emailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.