Nieuws

– Financiële bijdragen verstrekken en de praktijk van alledag. –

April 2022; Soms moet u wal langer wachten op een besluit…?

De laatste jaren ontvangt de Stichting Femme van der Schaaf nogal veel aanvragen. Elke aanvraag wordt apart verwerkt en geverifieerd, beoordeeld en door het bestuur behandeld. Vanwege de vele aanvragen die worden gehonoreerd en het besluit om bijdragen te verstrekken die het verschil voor een project kunnen maken, is het beschikbare budget voor uitkeringen de laatste paar jaren al rond eind oktober uitgeput. Dit betekent meestal dat uw aanvraag vanaf die periode wordt aangehouden tot na de datum van de accountantscontrole op ons jaarverslag; meestal eind mei van het jaar daarop. Op grond van die uitkomsten wordt het nieuwe jaarbudget vastgesteld. Het eigen vermogen van de stichting kan niet worden gebruikt voor uitkeringen. Dit betekent voor de aanvragen wat later in het jaar en tot de periode eind mei daarop volgend, dat u we niet besluiten op uw aanvraag. In die gevallen duurt het dus wat langer voor u bericht van ons ontvangt.

* Laatst bijwerkt op 24 januari 2023 * Alle aanvragen tot en met oktober 2022 zijn afgewerkt.

VERNIEUWDE WEBSITE

We zijn er best wat trots op dat onze website is vernieuwd. Nu met handige uitrol-menu’s, een volledige aanvraag via de website in te dienen, selectie van de aanvragen is mogelijk en een betere leesbaarheid op de mobiele telefoon. Ook is er nu een rechtstreeks e-mailadres gekoppeld aan de website, We zijn echter nog niet klaar, want 2022 moet nog worden verwerkt en we vinden dat de leesbaarheid nog wel wat beter kan. Eventuele suggesties zijn van harte welkom op info@sfvds.nl


OP DEZE PAGINA VINDT U HET ACTUELE NIEUWS VAN DE STICHTING.

FAQ’s: 


 • Kan alles per email? Heel veel kan per email naar het adres van het secretariaat, graag zelfs. Echter één door een bestuurslid ondertekende toelichtende brief per post is altijd noodzakelijk!
 • Is er een standaard formulier voor het doen van een aanvraag? Neen, er is geen standaardformulier voor het invullen van aanvragen. Zie daarvoor juist het 9-stappenplan. Geen aanvraag is hetzelfde en we kunnen en willen aanvragers niet belemmeren in het verstrekken van informatie aan het bestuur. Er is wel een check-lijst beschikbaar die op verzoek kan worden (per email) toegestuurd.
 • Zijn er minimale of maximale bedragen voor een bijdrage of categorie? Neen, het bestuur bekijkt de gehele aanvraag en de context en besluit op basis daarvan binnen de budgetten die in dat jaar beschikbaar zijn.
 • Hoe lang duurt de afhandeling van een aanvraag? Rond eind mei/begin juni (controle accountant, vaststelling jaarrekening en begroting) van het jaar zijn de nieuwe budgetten voor financiële bijdragen in dat jaar bekend. Dan worden de aanvragen tot die datum beoordeeld en afgehandeld. In de regel volgen er dan nog twee tranches van aanvragen en beoordelingen; meestal in augustus/september en november/december. Afhankelijk daarvan heeft u binnen 14 dagen bericht of kan het wat langer duren.
 • Hanteren jullie percentages van de investering voor het bepalen van de hoogte van de bijdrage? Neen, dat is niet aan de orde. Er wordt gekeken naar het maatschappelijk nut in relatie tot de zes doelen die de stichting nastreeft.  
 • We willen graag een mondeling toelichting geven. Kan dat? Het kan wel, maar dan uitsluitend op verzoek van het bestuur van de stichting Femme van der Schaaf. Het komt zelden voor omdat voor behandeling door het bestuur de aanvraag grondig wordt gecontroleerd door de secretaris. Deze neemt bij twijfel of het ontbreken van noodzakelijke gegevens vooraf per email of telefonisch contact met de aanvrager op. De bestuursleden ontvangen vooraf het dossier en kunnen de secretaris ook verzoeken tot het verkrijgen van nadere informatie.
 • Krijg ik een bericht van ontvangst? Ja, u ontvangt altijd een bericht van ontvangst per email. Daarin staat ook de verwachte datum van behandeling.
 • Wij krijgen ook subsidie van de overheid. Is dat een belemmering? Neen, op zich niet. Indien u echter structureel/grotendeels afhankelijk bent van bijdragen van de overheid en dus een soort van overheidstaak vervult, is het meestal onmogelijk om een bijdrage te verkrijgen. Dit is statutair zo geregeld.
 • Wij zijn geen ANBI of SBBI. Wat nu …? Ga naar de Belastingdienst en vraag daarvoor een schriftelijke verklaring aan. Een kleine moeite en het is bovendien gratis. Ook als alles bijna klopt en we kennen niet uw fiscale status, wordt een aanvraag toch echt afgewezen als niet aan deze voorwaarde is voldaan. Dit is statutair zo vastgelegd.
 • Een aanvraag voorbereiden is best veel werk. Raken we niet ondergesneeuwd in al die aanvragen en wordt de spoeling dan niet dun? Neen, dat is niet het geval. Het bestuur bepaald daarom per jaar drie deelbudgetten (tranches) en beoordeeld binnen die financiële ruimte elke aanvraag op zich. Het bestuur streeft ernaar om in elk project het verschil te kunnen maken voor succes. Dat betekent dat het bestuur per tranche een aanvraag beoordeelt op de maatschappelijke waarde, de bijdrage aan de leefbaarheid in het algemeen en aan de zes doelen in het bijzonder.
 • Leggen jullie soms nadere voorwaarden op voor het verkrijgen van een bijdrage? Ja, dat kan voor komen. Sommige projecten duren langer en het bestuur wil dan zeker weten dat de financiële bijdrage ook goed terecht komt. Er wordt dan een tijdsperiode afgesproken; vastgelegd in de correspondentie.
 • Controleren jullie ook of de uitgekeerde bijdrage goed is terecht gekomen bij het omschreven doel? Ja zeker, bij de controle van elke Jaarrekening kan en mag onze accountant op eigen initiatief een nadere onderzoek instellen. Dit staat ook in de voorwaarden van het toekenningsbesluit en daaraan is een volledige medewerking door de begunstigde instelling dan ook wettelijk verplicht door de ondertekening van het verantwoordingsformulier. Bovendien worden de websites en de KvK-gegevens van de begunstigde instellingen vaak door de accountant (achteraf) en/of het bestuur (vooraf) geraadpleegd.

Voorkom vervelende vertraging !

 • Is uw aanvraag helemaal compleet? Zie onderstaande adviezen en richtlijnen en volg daarvoor het STAPPENPLAN!  Volg daarvoor deze link >>> Stappenplan
 • Voldoet uw project aan één van de zes doelen van onze stichting?
 • Vergeet niet uw fiscale status (ANBI of SBBI) te vermelden. 
 • Vermeld in de begeleidende brief altijd uw email-adres en telefoonnummer ÉN
 • frankeer uw post met voldoende postzegels !!!

Alle aanvragen tot en met november 2020 zijn verwerkt

Er is dit jaar al een record aantal aanvragen ontvangen. Deze zijn allemaal, tot 22 november 2020, verwerkt; de correspondentie is onderweg. We vestigen er nogmaals de aandacht op dat aan instellingen die naar hun functie of projectvoorstel grotendeels/naar bekostiging/financiering/merendeels, afhankelijk zijn (en blijven) van financiële steun door de overheid of zelf overheidsinstellingen zijn, zijn uitgesloten van een bijdrage. Statutair is bepaald dat er geen steun wordt verleend in de vorm van (een aanvulling op) subsidie voor een typische overheidstaak; geen plaatsvervanging van dat wat de overheid doet, aan haar wettelijk is opgedragen of zij in eigendom beheert. Daaronder vallen ook de projecten waarvan het eigendom niet (langdurig) toebehoort aan de begunstigde instelling en/of er dus geen sprake is van een 100% zeggenschap van de aanvragende instelling over een te verstrekken financiële bijdrage. 

Aanvragen tot mei 2020 zijn verwerkt.

In 2019 en de eerste maanden van 2020 zijn vele aanvragen ontvangen. Op dit moment, begin juli 2020, zijn alle aanvragen tot medio juni 2020 verwerkt; alle aanvragers hebben bericht over het besluit van het bestuur ontvangen.

Alle aanvragen van 2018 zijn verwerkt

In het jaar 2018 zijn vele tientallen aanvragen verwerkt en kunnen verenigingen en stichtingen weer een structurele/constructieve bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de zes doelen van onze stichting. Helaas komt het nog steeds voor dat instellingen een aanvraag indienen die geen enkele relatie heeft met het werk van onze stichting; de zes na te streven doelen. Elke aanvraag wordt echter grondig bestudeert, zo nodig nadere informatie verzamelt en altijd (!)  in het bestuur besproken. Op”goed geluk” en “niet geschoten, is altijd mis”, heeft dus géén zin! Daardoor wordt ca. 40% (!) van de aanvragers teleurgesteld! Voorkom veel werk voor u en voor ons, en een teleurstelling achteraf door de informatie op deze website goed te lezen! Onze stichting dient zes doelen (zie de definities daarvan Categorieën) en de aanvragende instelling moet een fiscale status hebben van ANBI of een SBBI.  Ook instellingen die een overheidstaak uitvoeren, een daaraan gelieerde opgave hebben/grotendeels bekostigd worden door of substitutie van een dergelijke taak (bijv. inrichting van het woonerf in de buurt of renovatie van een gemeentelijke (eigendom) sportaccommodatie), zijn statutair uitgesloten van financiële steun. Indien niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, is het indienen van een aanvraag niet nuttig. Mocht u echter twijfelen of vragen hebben, gebruik dan het mailadres van deze website. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Verwerking aanvragen eerste helft 2018 afgewerkt.

Eind 2017 en begin 2018 heeft de stichting een groot aantal aanvragen ontvangen en is er in totaal een aanzienlijk bedrag uitgekeerd. Helaas, helaas, er voldeden een aantal niet aan een van de zes doelen die onze stichting nastreeft. Indien uw project of activiteit geen enkele relatie heeft met een van deze zes doelen, heeft het geen zin om een aanvraag in te sturen. “Niet geschoten is altijd mis”, is niet aan de orde! Elke aanvraag, groot of klein, wordt zeer goed bestudeerd, uitgebreid tegen het licht gehouden en in de bestuursvergadering besproken, alvorens er een besluit wordt genomen. U voorkomt werk en een teleurstelling als u de informatie op deze website goed leest. En als u twijfelt, is er geen enkel bezwaar om even vooraf te mailen of om informatie op te vragen om een aanvraag compleet te maken. Elk onderwerp of project kan een relatie hebben met een van de zes doelen, maar het moet niet zo zijn dat het bestuur moet gaan zoeken naar wat die relatie dan is en in welke mate het doel wordt gediend. Ook als u géén ANBI, SBBI of een kerkelijke instelling bent, heeft het geen zin om een aanvraag in te sturen. Van deze voorwaarde kan niet worden afgeweken.

Er is inmiddels weer een tiental nieuwe aanvragen binnengekomen. Deze zullen in de vergadering van september worden beoordeeld.

Aanvragen voor het jaar 2018

Inmiddels zijn er al weer veel aanvragen ingediend voor het budget 2018. Omdat in 2017 niet alle aanvragen konden worden gehonoreerd, heeft het bestuur besloten deze mee te nemen in de budgettering voor 2018. De desbetreffende aanvragende instellingen hebben hierover (per mail) bericht ontvangen. Zoals statutair bepaald, wordt het budget voor 2018 bekend, nadat de Jaarrekening 2017 door de accountant is gecheckt en door het bestuur goed bevonden. Dit zal, naar verwachting, omstreeks eind mei het geval zijn. In de maand juni  2018 mag u dus het antwoord op uw aanvraag om een bijdrage verwachten.

ANBI of SBBI?

We ontvangen nog steeds aanvragen van instellingen waarvan de fiscale status onduidelijk is. Wilt u in alle gevallen vermelden hoe uw instelling door de Belastingdienst wordt aangeduid. NB. Aan instellingen anders dan Kerkelijk (automatisch ANBI) , ANBI of SBBI, kunnen o.g.v. de statuten van de stichting GEEN bijdragen worden verstrekt!

Budget voor 2017 volledig benut!!!

Eind 2016 en begin 2017 heeft onze stichting nogal veel aanvragen voor een financiele bedrage ontvangen. Het bestuur heeft in twee vergaderingen al deze aanvragen behandeld. Gelet op grote aantal gehonoreerde aanvragen zijn de budgetten voor het jaar 2017 uitgeput! Het heeft dus geen zin om voor het budgetjaar 2017 aanvragen te doen! Mocht u in aanmerking willen komen voor het budgetjaar 2018, dan wordt u verzocht rekening te houden met een besluit omstreeks mei 2018. Aanvragen van na 15 juni 2017 worden door het bestuur doorgeschoven. Aanvragers krijgen daarover dan bericht.

— Alle aanvragen van 2016 zijn verwerkt.

De stichting heeft de aanvragen voor betaling uit de budgetten 2016-1 en 2016-2 verwerkt. Deze beide budgetten zijn daarom in het geheel met toekenningen of uitbetalingen belegd. Nieuwe aanvragen worden wel in behandeling genomen, maar de definitieve besluitvorming daarover vindt plaats in het tweede kwartaal van 2017. Pas na e opstelling van het Jaarverslag 2016 en de accountantscontrole, wordt de omvang van de budgetten voor 2017 bepaald. U ontvangt op uw aanvraag daarom een bevestiging van ontvangst met deze mededeling.

— 2016 Is uw aanvraag wel compleet?

De stichting heeft de afgelopen periode nogal wat aanvragen ontvangen. Sommigen daarvan waren helaas niet volledig. Daardoor wordt de afhandeling ernstig vertraagd. Ook kunnen, door een juiste check op verstrekking van juiste informatie (zie deze website), teleurstellingen achteraf worden voorkomen. Zie daarvoor de rubriek het stappenplan. Een aanvraag voor een bijdrage dient aan de volgende eisen te voldoen:

 1. Naam van uw instelling
 2. Datum van oprichting en actuele bestuurssamenstelling
 3. Statutaire doelstelling(en) en , zo mogelijk, naam van uw website en een emailadres voor de correspondentie
 4. Actuele fiscale status; ANBI of SBBI (zie daarvoor ook Voorwaarden & werkwijze ) en K.v.K-RSIN-nummer
 5. Een door een legitieme vertegenwoordiger (bestuurder én functie) van uw instelling ondertekende brief (per post)
 6. Duidelijke doelomschrijving van besteding (zie daarvoor ook Categorieën )
 7. Antwoord op de vraag welk specifiek)e) doel(en) van de stichting word(en)t ondersteund (Voorwaarden & werkwijze )
 8. Een actuele begroting, offerte en planning die uw plannen duidelijk financieel illustreert
 9. Bij meerdere projecten, een heldere indicatie van uw prioriteiten en verlangde financiële steun.

— Wijziging Postadres Secretariaat m.i.v. 1 juni 2015 —

Met ingang van 1 juni 2015 is het postadres van onze Stichting gewijzigd in:

 • Stichting Femme van der Schaaf
 • p/a. Mast 15
 • 9501 KB Stadskanaal.

Verzoeken om informatie richt u aan:

info@sfvds.nl >   Contact

Verzoeken om een bijdrage richt u aan het secretariaat:

er.kuik@wxs.nl

— Verstrekking bijdragen in de 1e helft van 2015 —

In de eerste helft van 2015 heeft de stichting een groot aantal aanvragen om een financiële bijdrage ontvangen. Deze zijn inmiddels allemaal verwerkt en de bijbehorende correspondentie is afgedaan.

Verzoeken om een bijdrage, inclusief een toelichting en onderbouwing van de aanvraag, voor de tweede helft van 2015 worden omstreeks september/oktober van dit jaar verwerkt.

— ANBI, SBBI of daaraan gelijk gestelde instellingen —

Het Bestuur van de stichting Femme van der Schaaf is statutair gehouden om uitsluitend financiële steun te verstrekken aan ANBI’s, SBBI’s en daaraan gelijk gestelde instellingen. Het is dus altijd nodig dit in uw aanvraag om een bijdrage te vermelden. Deze status kunt u opvragen bij de Belastingdienst of opzoeken in het register; www.belastingdienst.nl

Uw aanvraag wordt door het Bestuur getoetst aan de statutaire doelstellingen van de oprichter van de stichting. Deze zes doelen zijn op deze website verder uitgewerkt. Categorieën

Aan particulieren, zijnde privé personen/gezinnen/families, kunnen geen bijdragen worden verstrekt!!!

— Is uw organisatie een SBBI? —

Uw organisatie is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) als uw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft. Dat is zo als de activiteiten van uw organisatie bijdragen aan:

 • de individuele ontplooiing van uw leden
 • de samenhang van de samenleving
 • een gezondere samenleving
 • Voorbeelden vlg. de Belastingdienst van een SBBI (slechts relevant als zij ook een maatschappelijke waarde hebben en voldoen aan mimimaal één van de doelen van de stichting):
 • zangkoor, dansgroep
 • muziekvereniging, harmonievereniging
 • sportorganisatie
 • jeugdgroep, buurtvereniging, hobbyclub
 • kindervakantiekamp, jeugdvakantieweek
 • speeltuin, kinderboerderij
 • gilde
 • personeelsvereniging, ouderenvereniging
 • lokale scoutinggroep
 • amateurtoneelvereniging en –theatergroep

Bron: www.belastingdienst.nl (2015)

Let wel!

Uw instelling komt alleen in aanmerking voor een bijdrage van de stichting indien deze een activiteit onderneemt of een doel nastreeft dat overeenkomst met (minimaal) één van de zes doelen van de stichting. Het begrip “maatschappelijke waarde” is daarvoor van groot belang.