Voorwaarden & werkwijze

Toelichting

Beleid en voorwaarden voor het verstrekken van een bijdrage of uitkering:


Artikel 2 van de statuten van de stichting; inzake de nalatenschap van Femme van der Schaaf van 11 juli 2011:

De stichting heeft ten doel:

  1. “het beheren van het vermogen;
  2. het bevorderen van de leefbaarheid in de regio en daarbuiten;
  3. het doen van uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI), als bedoeld in artikel 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 of een daartoe in de plaats gekomen regeling, op het terrein van:
  • levensovertuiging,
  • maatschappelijk werk,
  • volksgezondheid,
  • dierenbescherming,
  • natuur,
  • milieu- en landschapsbescherming;

in het bijzonder in de regio (lees: de 3 gemeenten in Noordoost Friesland). Zulks verder ter beoordeling van het bestuur”. Zie daarvoor de uitwerking in het beleidsplan.


In de werkwijze van het bestuur ligt opgesloten dat jaarlijks aan de hand van het Jaarverslag (van het jaar daaraan voorafgaand) van de penningmeester en de controlerend accountant vastgesteld wordt wat de revenuen van het vermogen zijn. De accountant wordt uitdrukkelijk verzocht, in zijn formele verklaring van goedkeuring van het Jaarverslag, een concrete aanbeveling te doen. Hij heeft derhalve een adviserend stem.

Uitsluitend de netto opbrengst van het vermogen is, conform het hierover bepaalde in de statuten voor de instandhouding van het vermogen, beschikbaar voor het geven van een financiële bijdrage. Over het algemeen zal het beschikbare bedrag voor bijdragen in april/mei bekend zijn. Omstreeks die tijd zal door het bestuur ook een Begroting worden vastgesteld tot en met mei van het jaar daarop volgend.

In het jaar 2014 zal de stichting, als verdere detaillering van het testament van Femme van der Schaaf, een meer gedetailleerd huishoudelijk reglement en een zogenaamd treasury statuut opstellen.

Werkwijze

Als u wilt weten op welke wijze het bestuur aanvragen toetst en beoordeelt,  kunt u het bijgaand formulier downloaden. Invullen daarvan -niet opsturen- geeft u een beeld of u, voordat u een aanvraag verstuurt, aan de voorwaarden van de stichting kunt voldoen.