De stichting

Het ontstaan

De heer Van der Schaaf heeft bij zijn testament van 11 juli 2011 bepaald dat op de dag van zijn overlijden de stichtingsakte met de bijbehorende statuten in werking treden. Zijn stichting is daarom opgericht op 30 november 2011.

Voordat het stichtingsbestuur daadwerkelijk aan de uitvoering van de wensen van Van der Schaaf kon beginnen, was het noodzakelijk de executeur testamentair zijn werk te laten doen in de formele afhandeling van het daarover bepaalde in het het testament.

In de bestuursvergadering van 9 december 2013 is zijn verslaglegging, de rekening en verantwoording over het gevoerde beleid vanaf 30-11-2011, en de bijhorende rapportage, de verslaglegging over de boekjaren 2011 en 2012, van Accon-avm belastingadvies BV te Dokkum door het bestuur geagendeerd en behandeld. De executeur is, mede op basis hiervan, door het bestuur decharge verleend. Vanaf deze datum is het stichtingsbestuur volledig bevoegd om de stichting te besturen zoals Femme van der Schaaf dat heeft bepaald.

Organisatie van het bestuur

Het bestuur van de stichting Femme van der Schaaf bestaat uit 3 leden:

  • Een voorzitter, de heer mr. W. Beugelink
  • Een bestuurslid/secretaris, de heer ing. R. Kuik MRE en
  • Een bestuurslid/penningmeester, de heer ir. W.J. Ebbers RMT

De stichting wordt bestuurd op basis van de statuten zoals deze in de oprichtingsakte zijn opgenomen en uitsluitend voor het bereiken van de 6 doelen zoals deze bij testament zijn beschreven:

  1. levensovertuiging,
  2. maatschappelijk werk,
  3. volksgezondheid,
  4. dierenbescherming,
  5. natuur,
  6. milieu en landschapsbescherming;
  7. het een en ander in het bijzonder in de regio.

De stichting werkt met  een beleidsplan 2018-2024; “Van zijn woorden naar onze daden”. Hierin vindt u nadere informatie over de uitwerking van de doelstellingen en de werkwijze.

Wieger Beugelink
Voorzitter bestuur

Roelof Kuik
Bestuurslid/secretaris

Jos Ebbers
Bestuurslid/penningmeester

Maatschappelijke verantwoording

De stichting Femme van der Schaaf is een ANBI K.v.K nr.: 5409 2507, RSIN: 851157002 en dient zich te houden aan de Uitvoeringsregeling inzake Rijksbelastingen 1994/12 juli 2013.